Opinia Banku Anglii

WALUTA LOKALNA

W ciągu ostatnich kilku lat, w niektórych miastach pojawiło się wiele inicjatyw związanych z „walutą lokalną”. Mimo, że takie programy mogą różnić się pod względem sposobów i warunków funkcjonowania oraz szczegółowych pojęć, ta strona przedstawia ogólne informacje pomocne w wyjaśnieniu szerszego kontekstu, w jakim występują waluty lokalne.

FAQ

Czym są waluty lokalne?

Celem programów walut „lokalnych” lub „komplementarnych” jest promocja i pobudzanie aktywności lokalnej ekonomii poprzez wdrażanie mechanizmów płatniczych (często zawierających bony towarowe), które mogą być używane do realizacji zakupów w lokalnych firmach. Koncepcja opiera się na takich ustaleniach płatniczych, które zachęcają klientów do nabywania towarów i usług od lokalnych przedsiębiorców, którzy z kolei zaopatrują się u lokalnych dostawców lub częściowo płacą pracownikom w lokalnej walucie. Intencją tego programu jest stworzenie efektu „pozytywnego mnożnika”, który utrzymuje wydatki na rynku lokalnym.

Czy lokalne waluty mają związek z Bankiem Anglii?

Lokalne waluty są niezależne. Inicjatywy lokalne nie są w żaden sposób związane z Bankiem Anglii ani z angielskimi banknotami.

Jaka jest rola Banku Anglii w odniesieniu do banknotów?

Bank Anglii jest Bankiem Centralnym Wielkiej Brytanii i jako taki wyłącznym emitentem środka płatniczego w Anglii i Walii. Banknoty emitowane przez Bank Anglii niosą ze sobą „obietnicę płatności”, która oznacza poręczenie Banku wypłacenia pełnej wartości banknotu przez cały czas. Jeśli bank lokalny, towarzystwo budowlane czy poczta nie chcą zaakceptować starszych serii banknotów wydawanych przez Bank Anglii, można je w nim wymienić. Dalsze informacje dotyczące wymiany banknotów Banku Anglii, które zostały już wycofane z obiegu, można uzyskać na stronie wymiana banknotów. Bank Anglii również reguluje emisję banknotów siedmiu komercyjnych banków, które emitują banknoty w Szkocji i Irlandii Północnej. W celu zapewnienia posiadaczom tych banknotów jednakowego stopnia bezpieczeństwa, takiego jaki mają posiadacze banknotów Banku Anglii, od tych siedmiu banków wymagane jest za każdym razem posiadanie aktywów bankowych (ABS), w pełni pokrywających wartość banknotów. Dalsze informacje dotyczące regulacji emitowania banknotów Szkocji i Irlandii Północnej dostępne są na stronie banknoty szkockie i północnoirlandzkie.

Czy lokalne waluty są legalnymi środkami płatniczymi?

Nie. Jedynymi banknotami mającymi status legalnego środka płatniczego w Anglii i Walii są te, które emituje Bank Anglii. Jednakże legalny środek płatniczy ma bardzo wąskie znaczenie w relacji do rozliczenia zadłużenia co w niewielkim stopniu odpowiada codziennym transakcjom. Legalny środek płatniczy jest tym, że jeśli kredytobiorcy płacą legalnym środkiem płatniczym taką sumę pieniędzy, którą są winni kredytodawcy, zgodnie z warunkami umowy, mają poparcie w prawie, jeśli są potem pozywani za nie spłacanie długu. W zwykłych, codziennych transakcjach termin „środek płatniczy” ma bardzo niewielkie zastosowanie. Mimo, że płatności dokonywane w schematach waluty lokalnej nie są „środkami płatniczymi”, mogą być akceptowane jako sposób rozliczenia na podstawie obustronnej zgody obu stron transakcji. Akceptacja jest często ograniczana do poszczególnych regionów.

Widziałem banknoty emitowane przez programy waluty lokalnej- jaki jest ich status?

Banknoty są wypłacane w funtach szterlingach okazicielowi na życzenie. W Anglii i Walii Bank Anglii jest jedynym legalnym emitentem banknotów. W Szkocji i Irlandii Północnej niektóre banki komercyjne są autoryzowane do emisji banknotów na podstawie Aktu Bankowego z 2009r, podobnie jak Bank Anglii. Banknoty szkockie i północnoirlandzkie są w pełni zgodne z banknotami Banku Anglii, monetami i rachunkami oprocentowanymi w Banku Anglii. Żaden inny podmiot prawny, włącznie z promotorami programów waluty lokalnej, nie mogą legalnie emitować banknotów. Programy walut lokalnych często wydają papierowe bony mające niektóre cechy fizyczne charakterystyczne dla banknotów. Jednakże, mimo powierzchownego podobieństwa do banknotów, prawna forma bonów różni się od banknotów. Bony zazwyczaj mają charakter przedpłaty za produkty lub usługi wykonywane przez określonych dostawców i nie mogą być wymienione przez konsumentów na gotówkę. To różni je od banknotów, a dokładny charakter tych bonów jest zazwyczaj określany pojęciami i warunkami, które jasno precyzują ich status i ograniczenia oraz przeliczanie na funty szterlingi.

Czy dostanę rekompensatę z Banku Anglii na wypadek niepowodzenia programu waluty lokalnej?

Nie. Bony emitowane przez programy waluty lokalnej są podobne do bonów wydawanych przez inne programy, w ich charakterystycznym sposobie działania polegającym na przedpłatach za produkty i usługi, mające być zrealizowanymi w przyszłości. Jeśli administrator programu nie jest w stanie zrealizować przedpłatę na towar lub usługę, posiadacz bonu nie ma możliwości odwołania się do Banku Anglii lub rządu. Ponadto, papierowe bony waluty lokalnej nie są chronione przez Program Wypłat Odszkodowań Finansowych (FSCS), nawet jeśli program waluty lokalnej funkcjonuje przy udziale instytucji finansowej chronionej przez FSCS. W przypadku problemów administracyjnych lub niewypłacalności, pozycja prawna posiadacza bonów waluty lokalnej będzie uzależniona od warunków na jakich konkretny program został ustanowiony i na jakich funkcjonuje. Mimo, że papierowe bony nie mają zabezpieczenia przez FSCS, depozyty przechowywane w autoryzowanych instytucjach depozytowych są chronione przez FSCS, jeśli uprawnieni depozytariusze spełniają niezbędne warunki limitów do 85 000 funtów. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z poszczególnymi programami lub FSCS

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/localcurrencies/default.aspx

comments powered by Disqus